Regulamin konkursu „Gdzie planujecie spędzić wakacje i dlaczego to Wam najbardziej potrzebny jest czujnik?”

 1. Organizatorem Konkursu jest właściciel profilu Facebook Ei Electronics Sp. z o.o. (Firma Ei Electronics Polska)
 2. Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu:Ei Electronics Sp. z o.o.
  Regus Warszawskie Centrum Finansowe
  ul. Emilii Plater 53
  00-113 Warsaw, Poland
 3. Fundatorem nagród jest: Ei Electronics Sp. z o.o.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebooka. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 5. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

§2. Słownik pojęć

 1. Fanpage – Profil facebookowego fanpage Ei Electronics znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/eielectronicspl
 2. Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook, która zamieści pracę konkursową w komentarzu pod wpisem konkursowym
 3. Wpis konkursowy – wpis zamieszczony na Fanpage Ei Electronics w dniu 27.06.2018 zawierający grafikę, streszczone zasady oraz link do regulaminu
 4. Praca konkursowa – wpis tekstowy (komentarz) stworzony przez użytkownika, zamieszczony w polu komentarza pod wpisem konkursowym
 5. Polubienie – czynność polegająca na oznaczeniu zdjęcia poprzez kliknięcie przycisku ze znacznikem „lubię to” pod pracą konkursową zamieszczoną w komentarzu pod wpisem konkursowym na profilu organizatora konkursu

§3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 27.06.2018r.
 2. Konkurs kończy się w dniu: 05.07.2018r.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.
 5. Wpis konkursowy ma być pracą (tekstem) wykonanym na temat: „Gdzie planujecie spędzić wakacje i dlaczego to Wam najbardziej potrzebny jest czujnik?”.
 6. Wpis konkursowy nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol, wyroby tytoniowe lub środki odurzające.
 7. Wpis konkursowy nie może promować konkurencyjnych dla działania organizatora przedsiębiorstw lub usług, nie może również dyskredytować ani przedstawiać usług EI Electronics w fałszywym świetle.
 8. Wpisy nie spełniające warunków z puntu 6 i 7 §3 będą usuwane przez administratorów fanpage Ei Electronics
 9. Warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody jest wgranie pracy konkursowej ze zweryfikowanego przez Facebook profilu uzupełnionego o prawdziwe dane zgodne z danymi osobowymi uczestnika.
 10. Nagrodą w Konkursie są czujniki czadu lub dymu marki EI Electronics – sztuk 5.
 11. Jedna osoba może wygrać tylko jeden czujnik.
 12. W konkursie zwycięży pięć najlepszych zgłoszeń, którym zostanie przyznane po jednej z nagród.
 13. W przypadku wykorzystania we wpisie konkursowym fotografii przedstawiającej wizerunek jakichkolwiek osób należy uzyskać pisemną zgodę tych osób na publikację wizerunku.
 14. Praca musi zostać wykonana wyłącznie na potrzeby konkursu. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje prace.
 15. Prace będą wybierane przez jury składające się z 4 osób. Jury przy wyborze zwycięzców może sugerować się ilością polubień, które otrzymają poszczególne prace, o ile ich treść jest zgodna z niniejszym regulaminem.
 16. Wybranych zostanie 5 zwycięskich prac konkursowych.
 17. Każda osoba może wygrać tylko jedną nagrodę co oznacza, że osoba raz nagrodzona traci prawo do udziału w rywalizacji o kolejne nagrody nawet w przypadku, jeśli zamieściła inne prace konkursowe.
 18. Zwycięzcy zostaną wyłonieni dniu 06.07.2018r.
 19. Decyzja Jury jest jednoznaczna i nie przysługują od niej odwołania.
 20. W przypadku nieprawidłowości i przypadków, o których nie ma mowy w regulaminie decyzje podejmuje niezależnie Organizator konkursu.
 21. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odwołanie, przełożenie ani modyfikacje konkursu w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, nie odpowiadają też za kradzież, utratę lub uszkodzenie materiałów, ani za opóźnienia podczas transportu nagród.
 22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli stwierdzą, że korzysta on z nielegalnych metod dodawania wpisów bądź zdobywania głosów (aplikacje, głosy zakupione online, niezweryfikowane przez Facebook profile).
 23. Udział w konkursie oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

§4. Zasady udziału i przebieg konkursu

 1. Zgłoszenie do konkursu jest dobrowolne i polega na dodaniu przez Uczestnika komentarza zgodnego z niniejszym regulaminem w komentarzu pod wpisem konkursowym.
 2. Komentarz ma odpowiadać na zadany temat: „Gdzie planujecie spędzić wakacje i dlaczego to Wam najbardziej potrzebny jest czujnik?”.
 3. Ze wszystkich treści zgłoszonych do konkursu poprzez zamieszczenie ich w komentarzu pod wpisem konkursowym do dnia 05.07.2018 r. jury 06.07.2018 r. wybiera treści nagrodzone w konkursie, które nagrodzi nagrodami opisanymi w §3 punkt 10.

§4. Kryterium wyboru Zwycięzców

 1. Zwycięzcami Konkursu zostanie pięć osób wybranych przez Jury konkursowe, Jury w swoim wyborze może sugerować się ilością polubień zdjęć zgodnie ze stanem na dzień 05.07.2018r na godzinę 23:59

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu portalu Facebook ani też odpowiedzialności za awarie aplikacji mobilnej Facebook i błędy mogące występować z tego powodu.
 6. Organizator nie archiwizuje żadnych danych poza pracami konkursowymi i danymi zwycięzców.
 7. Użytkownik oświadcza, że treści zamieszczane przez niego w ramach udziału w konkursie nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
 9. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol, wyroby tytoniowe lub środki odurzające. Wszystkie zdjęcia o takiej treści nie będą brane pod uwagę przy ogłaszaniu końcowych wyników i mogą być usuwane poprzez administratorów Fanpage bez ostrzeżenia.

§6. Ochrona prywatności

 1. Organizator konkursu przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników biorących udział w konkursie. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 2. Jedynymi danymi przechowywanymi przez organizatora po zakończeniu konkursu będą dane zwycięzców (5 osób) w tym: Imię i Nazwisko, adres zamieszania oraz numer telefonu. Dane te zbierane będą w celu przekazania zwycięzcom wygranych nagród. Zwycięzcy konkursu mają prawo odmowy udostępnienia swoich danych osobowych, jednak tym samym rezygnują z możliwości otrzymania nagrody.
 3. Każdy użytkownik, którego dane zostały zapisane, ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie użytkownika.